Ing. Jaroslava Hýblová
Zlatá ul. 29
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0911 129 029
E-mail: jaroslava@hyblova.skEkonomické a účtovné poradenstvo pre obce, mestá, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie

Vypracovanie Zásad rozpočtového hospodárenia – druhý základný dokument okrem Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom. Jedná sa o rozdelenie kompetencií, kto môže narábať so schváleným rozpočtom a kedy.

Poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie rozpočtov, programových rozpočtov, záverečných účtov a výročných správ – poradenstvo pri príprave materiálov v zmysle zákona, vypracovávanie dôvodových správ, finančných analýz a návrhov na uznesenie.

Mesačné vyhodnocovanie rozpočtu a súvahy – analýza jednotlivých výdavkov cez plnenie rozpočtu a cez súvahu s cieľom optimalizovať výdavky.

Poradenstvo pri prevodoch a správe obecného majetku – hnuteľného, nehnuteľného a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach spoločnostiach. Spravovanie majetku obce rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.

Vypracovanie obehu účtovných dokladov, príp. iných ekonomických a účtovných smerníc – vypracovanie požadovaných interných smerníc so zohľadnením špecifík samosprávy.

Akruálne účtovníctvo a konsolidované účtovné závierky – akruálne účtovníctvo a konsolidované účtovné závierky, poradenstvo, kontrola zaúčtovania, vzájomných väzieb medzi zriaďovateľom a organizáciami.

Poradenstvo pri vykonávaní kontrol (NKÚ, Správa finančnej kontroly Zvolen) a správach od hlavného kontrolóra – vypracovávanie námietok, riešenie požiadaviek kontrolných orgánov.

Vnútorné ekonomické a organizačné poradenstvo, interný audit - vypracovanie správy o stave dokladov a zmlúv. Zaujímavé je to pri výmene vedenia s cieľom získania prehľadu, či v uzavretých zmluvách nemôže byť skryté riziko, kedy sa neplnením podmienok zmlúv môže organizácia dostať do finančných ťažkostí.

Poradenstvo pri hrozbe zavedenia ozdravného režimu – návrh riešenia finančnej situácie.

Vypracovávanie analýz obchodných spoločností s majetkovou účasťou obce - analýza ekonomických výsledkov spoločností (cez súvahu a výkaz ziskov strát), pomoc pri uzneseniach valného zhromaždenia (obce), poradenstvo pri obchodných a finančných prepojeniach medzi spoločnosťou a obcou, poradenstvo pri vyplácaní dividend a prevodoch obchodných podielov atď.

Iné – podľa požiadaviek obce